اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی- مقالات عمومی
نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 

نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور

نشانی مطلب در وبگاه اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی:
http://uisms.ir/find-1.72.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب